BMS607/3TEN Mouse TNF-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests 小鼠TNF-α白金ELISA10×96
货号: BMS607/3TEN
抗体英文名: Mouse TNF-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests
靶点: 详询
浓度: 详询
宿主: 详询
适应物种: 详询
标记物 详询
克隆性: 详询
保存条件: 低温
形态: 详询
亚型: 详询
免疫原: 详询
规格: 10 x 96 tests
BMS607/3TEN Mouse TNF-alpha Platinum ELISA 10 x 96 tests 小鼠TNF-α白金ELISA10×96
温馨提示:不可用于临床治疗。